Onkologie

Onkologie a poradna pro nemoci prsu

Poskytuje v rámci specializované ambulance veškerou onkologickou péči (diagnostiku nádorů, perorální cytostatickou a hormonální léčbu, podpůrnou a paliativní léčbu a dispenzární péči) pro dospělé nemocné s prakticky všemi typy solidních zhoubných nádorů (nádory prsu, plic, jícnu, žaludku, tlustého střeva a konečníku, jater, slinivky břišní, ženských pohlavních orgánů, prostaty, varlat, ledvin, močového měchýře, hlavy a krku a mozku a kůže).

Dispenzární péči zajišťujeme doživotně léčeným pacientům, specializovanou onkologickou léčbu převádíme na onkologické klinice FNOL, se kterou spolupracujeme.

Poradna pro nemoci prsu /mamologická poradna/

Provozujeme mamologickou ambulanci. V naší poradně jsou vyšetřovány ženy s onemocněním prsu. Nabízíme systematickou péči o nemocné. Nabízíme dispenzarizaci, prevenci a screening chorob prsu s možností provedení mammografického i ultrazvukového vyšetření v úzké spolupráci s diagnostickým MAMMACENTREM Dlouhá 28, Olomouc – více informací na stránkách MAMMACENTRA Olomouc.

Naší prioritou je prevence

Důvodů je jistě několik. Ženy nejsou dostatečně informovány, nevyužívají stávající možnosti zdravotního systému a mnohdy přicházejí k lékaři příliš pozdě.

Na druhé straně lékaři až donedávna postrádali řadu odborných informací, které jsou důležité pro správné rozhodnutí v péči o ženy.

Zajistíme adekvátní veškerá dostupná vyšetření k upřesnění diagnózy onemocnění prsu.
Indikujeme a domluváme genetická vyšetření pro rizikové pacientky.

Základním předpokladem péče zaměřené na zdraví každé ženy je znalost jejího rizika vzniku rakoviny prsu. Toto riziko lze kvalifikovaně odhadnout pomocí modelu, který komplexně posoudí nejdůležitější rizikové faktory.

Mamologické vyšetření /vyšetření v prsní poradně/ je chybně opomíjeno jak laickou, tak odbornou veřejností.

V neposlední řadě je také nutné pečovat o další rodinné příslušníky včetně mužů, neboť ti mohou být ohroženi jinými nádory, event. mohou přenést vlohu na své děti.
Tedy – z pohledu rodiny si zaslouží pozornost celá rodina, z pohledu ženy si zaslouží pozornost celá žena, z pohledu prsu je třeba zvolit správné postupy. Prosté vyšetřování zaměřené pouze na prsy je však nedostatečné.
Ženy s pozitivním výsledkem genetického testu jsou sledovány na naší ambulanci.

 

Sledované skupiny žen:

 1. Ženy do 45 let věku, které nemají problémy spojené s prsy, a u kterých je riziko vypočtené modelem nízké nebo průměrné, nepotřebují žádnou specializovanou péči. Pravděpodobnost onemocnění v tomto mladém věku je velmi nízká, pravděpodobnost nalezení rakoviny prsu mamografií či ultrazvukem také. Základem prevence je u žen této skupiny pravidelné samovyšetřování prsu, prováděné vždy 1x měsíčně po ukončení menstruace.
 2. Ženy starší 45 let věku, které nemají problémy spojené s prsy, a u kterých je riziko vypočtené modelem nízké nebo průměrné, by se měly zúčastnit pravidelného mamografického vyšetření prsů, a to ve dvouletých intervalech, neurčí-li lékař jinak s ohledem na výsledek mamografického vyšetření. Díky tomuto programu (screeningu), dochází k odhalení malých, často nehmatných nádorů, které se snadno léčí operací v kombinaci s onkologickou léčbou (především hormonální, ne chemoterapií) a u nichž je vyléčitelnost mnohem vyšší, než u jiných, nenádorových chorob.
 3. Všechny ženy, u kterých bylo modelem odhadnuto zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu, by měly být sledovány ve specializované poradně. Součástí sledování je nabídka specializovaných vyšetření a preventivních postupů, které mohou snížit riziko vzniku karcinomu prsu až o 50 %, tedy mnohdy na úroveň žen průměrného rizika.

 

Nabídka specializovaných vyšetření

 • nukleární magnetická rezonance prsu
  Nukleární magnetická rezonance prsu: používá se u žen s vrozenou vlohou ke vzniku nádorů prsu. Odhalí až dvakrát více nádorů prsu než běžná mamografie a až třikrát více než ultrazvuk.
 • vyšetření zaměřená na jiné orgány v riziku vzniku nádorových chorob
  Vyšetření zaměřená na jiné orgány v riziku nádorových chorob: nejčastěji se ordinují gynekologické vyšetření včetně ultrazvuku a vyšetření na prevenci nádorů tlustého střeva (kolonoskopie, hemokult), neboť existuje určité riziko souběžného onemocnění nádorem prsu a vaječníků, nebo nádorem prsu, dělohy a tlustého střeva (event. žaludku).
 • podrobné genetické vyšetření vloh pro vznik nádorových nemocí
  Podrobné genetické vyšetření vloh pro vznik nádorových nemocí: nabízíme všem ženám s rodinným výskytem nádorových onemocnění nebo se zvýšeným výskytem rizika vzniku rakoviny prsu z jakýchkoliv příčin. Výsledky tohoto vyšetření pak mohou posloužit jako základ pro specializovanou péči o celou rodinu.
 • možnost preventivních chirurgických výkonů
  Možnost preventivních chirurgických výkonů: je diskutována především se ženami, u kterých je strach ze vzniku nemoci natolik dominantní, že považují odstranění prsů za velkou psychickou úlevu. Před vlastním výkonem je prováděn podrobný pohovor za přítomnosti psychologa. Žena sama musí dát s uvedenou operací souhlas, stanovisko lékaře je v tomto případě pouze poradní. Některým ženám může být také nabídnuto odstranění vaječníků, a to v případě, že je zjištěno vysoké riziko vzniku nádorů vaječníků.
 • další krevní testy apod.

K vyšetření se můžete objednat na uvedených tel. číslech.

Tř.Svobody 32,779 00 Olomouc:
777 315 570, 777 007 713 a 585 506 309
ordinační a provozní doba

MAMMACENTRUM Olomouc:
777 315 570, 777 007 713 a 585 506 309
ordinační a provozní doba
Litovel:
585 341 551, 585 341 554
ordinační a provozní doba

TŘÍDA SVOBODY, OLOMOUC

tř. Svobody 32, 772 00 Olomouc

Tel.: +420 585 506 328
Tel.: +420 585 506 329
Tel.: +420 585 506 330

nio-ol@seznam.cz

MAMMACENTRUM

Nezvalova 987/1, 779 00 Olomouc

Tel.: +420 585 506 309
Mob.: +420 777 315 570
Mob.:+420 777 007 713

nio-ol@seznam.cz

LITOVEL

Kollárova 664, 784 01 Litovel

Tel.: +420 585 341 551
Tel.: +420 585 341 554

nio-ol@seznam.cz

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO MORA

Nádražní 64, 783 65 Mariánské Údolí

Tel.: +420 585 164 770

nio-ol@seznam.cz

Skip to content